Projekty

2011

Halcrow Group Polska

 • Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego
  Praktyka absolwencka przy realizacji projektu


2012

Behave Eco Marcin Pchałek

 • Ekspertyzy w zakresie oceny wpływu przedsięwzięć na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej
  Opracowanie kartograficzne i graficzne 14 ekspertyz

URS Polska

 • Szkolenie pracowników firmy z zakresu obsługi oprogramowania GIS oraz Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej GDOŚ
  Opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia
 • Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
  Współautor 19 PZO - opracowanie baz danych GIS, map tematycznych oraz obsługa Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej GDOŚ (zakończenie prac: styczeń 2014)

2013

Behave Eco Marcin Pchałek

 • Projekt LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)”
  Opracowanie map tematycznych do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki Wisły poprzez wycinkę drzew i krzewów realizowane w ramach Projektu” (zakończenie prac: luty 2014)
 • Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego
  Przeprowadzenie analizy przestrzennej Least-Cost Path dla dużych ssaków, opracowanie map tematycznych (zakończenie prac: czerwiec 2014)
 • Rozbudowa prowadzonej stacji narciarskiej o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego zaśnieżania i oświetlenie na zboczu Pracica w miejscowości Rzyki, gmina Andrychów, powiat wadowicki
  Opracowanie map tematycznych do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

URS Polska / Aecom

 • Projekt planów ochrony obszarów Natura 2000 – Ostoja Słowińska, Przybrzeżne Wody Bałtyku i Słowińskiego Parku Narodowego
  Opracowanie bazy danych GIS, analiz przestrzennych i map tematycznych na potrzeby projektu planów ochrony (zakończenie prac: marzec 2016)

2014

Nature Service Wojciech Lewandowski

 • Rozbiórka wyciągu orczykowego i budowa nowego wyciągu krzesełkowego na zboczu Pracica w miejscowości Rzyki, gmina Andrychów, powiat wadowicki
  Opracowanie kartograficzne i stworzenie bazy danych GIS na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

Behave Eco Marcin Pchałek

 • Projekt ochrony przeciwpowodziowej „Odra-Wisła”. Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem
  Opracowanie map tematycznych i analiz przestrzennych na potrzeby projektów (zakończenie prac: marzec 2016)
 • PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM. PODKOMPONENT 1C Ochrona przed powodzią miasta Słubice. Kontrakt na roboty 1C.1: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga
  Opracowanie map tematycznych i analiz przestrzennych na potrzeby projektów (zakończenie prac: marzec 2016)
 • PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM. PODKOMPONENT 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt na roboty 1A.1: Chlewice - Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II
  Opracowanie map tematycznych i analiz przestrzennych na potrzeby projektów (zakończenie prac: marzec 2016)
 • PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM. PODKOMPONENT 3B Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu. Kontrakt na roboty 3B.1: Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza
  Opracowanie map tematycznych i analiz przestrzennych na potrzeby projektów (zakończenie prac: marzec 2016)

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

 • Projekt „Derkacz – pilotażowy program ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli na wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich”
  Przygotowanie i opracowanie materiałów kartograficznych i bazy danych GIS


2015

Okeanos Dorota Serwecińska

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu modernizacji rzeki Ścinawki
  Opracowanie map tematycznych i analiz przestrzennych na potrzeby Raportu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Plany Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000
  Sporządzenie baz danych dla 18 obszarów Natura 2000. Zarządzanie bazami danych GIS na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej GDOŚ. Sporządzenie map tematycznych dla 29 obszarów Natura 2000

Behave Eco Marcin Pchałek

 • Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
  Opracowanie graficzne struktury wdrażania PZRP
 • Plan Utrzymania Wód obejmujący region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ucker
  Stworzenie geoportalu, opracowanie graficzne i kartograficzne dla projektu
 • Plan Utrzymania Wód w regionie wodnym Warty
  Opracowanie graficzne (infografiki, flowcharty) na potrzeby projektu

Małgorzata Rudy "BIOLOG-Inwentaryzacje i Ekspertyzy Przyrodnicze"

 • Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska 6210 Murawy kseroterminczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis - Festucion pallescentis) w powiększonej części obszaru Natura 2000 PLH020034
  Opracowanie bazy danych GIS i map tematycznych


 • www.phupbarbara.pl
  Stworzenie i zarządzanie stroną internetową składu opału PHUP Barbara w Mrozowie

2016

Nature Service Wojciech Lewandowski

 • Projekt planu poszerzenia działalności stacji narciarskiej Czarny Groń
  Analizy przestrzenne związane z projektem (m. in. przebieg ścieżek Least-Cost Path dla wybranych gatunków zwierząt, lesistość obszaru, zagęszczenie dróg)
 • Opracowanie Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
  Mapy obszarów Natura 2000 na potrzeby dokumentacji projektowej

LUX FURMANKA Krzysztof Dubniewicz


 • Interaktywna mapa Bram Miłosierdzia w Polsce
  Informacyjna strona internetowa oraz geoportal prezentujący rozmieszczenie Bram Miłosierdzia w Polsce z okazji katolickiego Roku Jubileuszowego
  Zobacz mapę

 • BabciaMila.pl
  Stworzenie zaplecza i opracowanie graficzne i fotograficzne bloga poświęconemu rękodziełu dla dzieci BabciaMila.pl

 • Lux Furmanka, Kanapa De Lux
  Stworzenie logotypów dla działalności związanej z kosmetyką samochodową i tapicerską
  Zobacz logotypy

 • Lizmap Web Client - spolszczenie
  Polska lokalizacja projektu Lizmap - interfejsu webowego do tworzenia portali mapowych.
  Odwiedź stronę projektu

2017

Sweco Consulting

 • Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
  Specjalista ds. analiz środowiskowych - Specjalista w zakresie modelowania hydraulicznego i obsługi GIS
  Opracowanie graficzne diagramów, koncepcji, schematów i flowchartów.
  Opracowanie centralnego geoportalu z danymi środowiskowymi na wewnętrzne potrzeby prac zespołu

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

 • Mapy Obertyna
  Wykonanie mapy dawnej oraz współczesnej do publikacji o mieście Obertyn, znajdującym się na terenie dzisiejszej Ukrainy, a przed II wojną światową leżącym na terenie II Rzeczpospolitej.

2018

BehaveEco Marcin Pchałek

 • Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod planowaną inwestycję
  Wykonanie zestawienia miejscowych planów i ich analiza